Card of the Day: Joe Girardi 2001 Upper Deck Vintage #213

Card of the Day: Joe Girardi 1997 Topps #291

Card of the Day: Joe Girardi 1989 Upper Deck #776

Card of the Day: Joe Girardi 1990 Donruss #404

 photo joegir90donruss_zps2308e25e.jpg